Meldcode

Digitaal regionaal handelingsprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 juli 2013 is de wet meldcode van kracht geworden. Iedere organisatie, die met kinderen en volwassen werkt, is verplicht om een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hebben.Het risico van dergelijke protocollen is dat ze in de vorm van een boekje ergens in een kast gelegd worden. Er is behoefte aan een protocol, dat altijd en overal gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk is. En dat je ook op ieder moment kunt aanpassen aan de actuele situatie. Daarom werkten we dit digitaal uit. Bij dit digitale protocol is uitgegaan van het idee dat het protocol heel nauw moet aansluiten bij het dagelijkse werk van de professional. Het protocol moet specifiek zijn, toegesneden op de beroepsgroep en het protocol moet flexibel zijn. Er moet ruimte zijn voor praktische informatie, zoals de namen en telefoonnummers van mensen die je moet bellen voor advies, collegiaal overleg of melding. Kijk hoe we dit gedaan hebben op www.handelingsprotocolknh.nl

Stappenplan Meldcode voor Maatschappelijk werk

Voor stichting de Wering, een welzijnsorganisatie in Noord-Holland, heeft Marja de Kinderen de meldcode bovensectoraal voor o.a. de diensten maatschappelijk werk, ouderenwerk, schoolmaatschappelijk werk en sociaal raadslieden, uitgewerkt in een sjabloon voor alle vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, relationeel geweld en ouderenmishandeling. Aansluitend heeft de implementatie ervan plaatsgevonden door een training aan de aandachtsfunctionarissen en voorlichting binnen de teams van de Wering door Brigitte de Kinderen.

Training voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

In 2012 en 2013 zijn er diverse voorlichtingen en trainingen gegeven voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling in het basisonderwijs, kinderopvang, ketenpartners van het Steunpunt, gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De inhoud van de bijeenkomst is gericht op signaleren van kindermishandeling en de te volgen route conform de meldcode. Op een interactieve manier wordt er met de thema's aan de slag gegaan. De training bestaat uit drie dagdelen en wordt gegeven door Brigitte de Kinderen.