Eergerelateerd geweld

Pilots Preventie eergerelateerd geweld voor jongeren en hun ouders

Het project Pilot Preventie Eergerelateerd Geweld voor jongeren en hun ouders is uitgevoerd van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2010 in de regio Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland. En aansluitend van 1 januari 2011 tot en met april 2012 In West-Friesland. Binnen deze projecten hebben trainingen plaats gevonden, is het werkproces van de ketenpartners van de Steunpunten Huiselijk Geweld beschreven, zijn Platforms eergerelateerd geweld voor zelforganisaties van migranten opgezet en is een lesaanbod samengesteld voor docenten en leerlingen van het ROC. De uitgebreide verslagen van het project zijn te vinden in het archief. Ook zijn de resultaten verwerkt in een handboek.

Handboek - Regionale aanpak eergerelateerd geweld

De ervaringen uit de hierboven beschreven pilots zijn uitgewerkt in een handboek. Het handboek bevat een overzicht van de opzet, inhoud en aanpak van alle activiteiten die zijn uitgevoerd en daardoor worden de activiteiten uit dit project overdraagbaar. Het handboek bevat tevens de concrete tools en ter ondersteuning veel voorbeeldbijlagen hoe dit uit te voeren. Hierin staan de opzet van de trainingen beschreven, is het werkproces te vinden, zo ook hoe binnen het ROC gewerkt is aan het thema en last but not least hoe een platform kan worden opgezet van zelforganisaties van migranten en de voorlichting in kerken en moskeeën uitgewerkt kan worden. Het handboek is te vinden in het archief.

En Jij...?! - Lespakket Huiselijk Geweld, Identiteit, Cultuur en Eigen Keuzes

Het lespakket bestaat uit docentenhandleiding, achtergrondinformatie, training en deelnemersmateriaal om het brede thema van huiselijk geweld structureel in te bedden en een plaats te geven binnen het ROC en de lessen Loopbaan en Burgerschap. Het is bedoeld om docenten te ondersteunen bij het begeleiden van de lessen. Eergerelateerd geweld wordt bewust geplaatst binnen het brede thema huiselijk geweld. Daarom is er aandacht voor alle vormen van huiselijk geweld en daarnaast specifiek voor de thema’s identiteit en cultuur, schadelijke tradities, geweld in het algemeen, straatcultuur, eigen keuzes, tijd voor eigen verandering en toekomst. Het lespakket is te vinden in het archief.

Platform eergerelateerd geweld

Het Internationaal Vrouwencentrum in Den Helder heeft tijdens de bovenbeschreven pilots de organisatie van een Platform Eergerelateerd Geweld op zich genomen. Zij hebben contact gezocht met de aanwezige zelforganisaties en kerken en moskeeën. In totaal zijn er zeven vertegenwoordigers bereid gevonden tot participeren. Dit platform komt vanaf 2009 jaarlijks viermaal per jaar bijeen en valt onder het Steunpunt Huiselijk Geweld. Ook heeft het platform zich inmiddels uitgebreidt naar huiselijk geweld. Vanuit het platform wordt de voorlichting over eergerelateerd geweld bij de moskee en andere kerken vormgegeven.